Mánesova 1078/5, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
+420 735 123 403
info@mkpsychology.cz

Žádost o dotaci na vzdělávání od Úřadu práce

Created with Sketch.
POVEZ II

Jako občan členské země Evropské unie, EHP či Švýcarska s trvalým pobytem v České republice můžete zažádat o Podporu odborného vzdělávání zaměstnanců (zkráceně POVEZ II.), kterou poskytují pobočky Úřadu práce České republiky.

Z důvodu časové náročnosti celého procesu ze strany Úřadu práce doporučujeme podat žádost co nejdříve, nejpozději však 1 měsíc před začátkem Výcviku. Aktuální termín začátku nového běhu Výcviku v psychodynamickém koučování naleznete na stránce Termíny setkání.

Postup žádosti a vyřízení dotace na vzdělávání:

 1. Splnění podmínek
 2. Vyplnění žádosti na stránkách projektu POVEZ II.
 3. Schválení vaší žádosti Úřadem práce
 4. Zaplacení Výcviku z vašich vlastních zdrojů dle individuální domluvy s MK Psychology
 5. Úspěšné absolvování kurzu se 100% docházkou
 6. Vyplacení kurzovného Úřadem práce

1. SPLNĚNÍ PODMÍNEK

Oprávněnými žadateli jsou

 • zaměstnavatelé
   • obchodní korporace a státní podniky
   • OSVČ se zaměstnanci
   • právnické osoby
 • OSVČ
   • zajišťují vzdělávání pro sebe
   • není hrazen příspěvek na mzdové náklady, pouze na vzdělávací aktivitu
 • nestátní neziskové organizace
 • zaměstnanci na HPP nebo na DPČ
 • potencionální zaměstnanci
   • fyzické osoby evidované na Úřadu práce s nabídkou pracovní smlouvy

Příspěvek v rámci projektu POVEZ II nelze poskytnout

 • školám, školským zařízením a jejich pracovníkům
 • obcím, krajům, veřejné správě a místní samosprávě
 • organizačním složkám státu
 • profesním a podnikatelským sdružením
 • osobám, které pracují (zaměstnanci) či mají sídlo podnikání (OSVČ) v Praze

Kompletní podmínky jsou k dispozici v oficiálním dokumentu Úřadu práce Podmínky pro zájemce o vstup do projektu podpory odborného vzdělávání zaměstnanců II (str. 7-8).

2. VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI NA STRÁNKÁCH PROJEKTU POVEZ II.

Žádost o přidělení příspěvku se vyplňuje pouze přes on-line formulář http://povez.uradprace.cz . Vygenerovaný vyplněný formulář společně s povinnými přílohami je žadatel povinen zaslat v listinné podobě nebo přes datovou schránku do 7 kalendářních dnů od odeslání žádosti z webové aplikace na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.

Režim de minimis

V žádosti v sekci „Veřejná podpora“ vyplnit informaci o režim příspěvku. U velké většiny žadatelů se bude jednat právě o režim de minimis.

Uplatňuje se v případě, že zaměstnavatel nečerpal z veřejných podpor během 3 po sobě jdoucích zdaňovacích období částku překračující 200.000 EUR, resp. 100.000 EUR v případě podniků působících v oblasti silniční nákladní dopravy.

V opačném případě se jedná o podporu dle „blokové výjimky“.

Více informací o režimech veřejné podpory naleznete na stránkách www.esfcr.cz .

Pokud byste měli s vyplněním formuláře problémy, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Případné dotazy či žádosti o konzultaci k vyplnění směřujte, prosím, na e-mail info@mkpsychology.cz .

Součástí žádosti jsou povinné přílohy. Vzor takových žádostí naleznete níže a nebo v on-line žádosti v sekci „Přílohy“.

Společnost MK Psychology nezaručuje udělení/neudělení dotace od Úřadu práce. Vše záleží na posouzení příslušné Krajské pobočky Úřadu práce, případně delegovaného kontaktního pracoviště.

Prohlášení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu, Celnímu úřadu, ČSSZ a vaší zdravotní pojišťovně.
(doložte v případě, že si potvrzení o bezdlužnosti zajišťujete sami)

Prohlášení žadatele o zbavení mlčenlivosti.
(doložte v případě, že žádáte, aby Úřad práce sám zjistil nedoplatky)

Další informace k žádosti – informace o žadateli, popis výběru pracovníků, specifikace vzdělávací aktivity
(doložte vždy)

Doklad o vedení účtu u peněžního ústavu uvedeného v části Žadatel – kopie smlouvy o zřízení účtu nebo potvrzení vystavené bankou.
(doložte vždy)

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis. 
(doložte v případě, že žádáte o podporu v režimu de minimis)

3. SCHVÁLENÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI ÚŘADEM PRÁCE

Finanční podpora udělovaná od Úřadu práce je nenároková, tzn. že o poskytnutí příspěvku na Výcvik rozhoduje příslušná Krajská pobočka Úřadu práce nebo delegované kontaktní pracoviště dle číselníku na stránkách POVEZ II.

Kritéria pro věcné hodnocení žádosti ze strany příslušné pobočky Úřadu práce naleznete v tomto dokumentu.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 kalendářních dní po předložení kompletní žádosti. Na základě schválení žádosti Krajskou pobočkou Úřadu práce Vám bude vydáno Vyrozumění o poskytnutí příspěvku.

Kontakt na všechna pracoviště Úřadu práce v České republice (kromě hlavního města Prahy) a na kompetentní osoby ve Vašem okrese naleznete zde:

4. ZAPLACENÍ VÝCVIKU Z VAŠICH VLASTNÍCH ZDROJŮ
DLE INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVY S MK PSYCHOLOGY

V MK Psychology máme pro obtížné, nejen finanční, situace pochopení. I proto se na nás neváhejte obrátit se žádostí o sestavení individuálního splátkového kalendáře či jiného způsobu platby Výcviku.

Podmínkou individuálního splátkového kalendáře je vždy platba před setkáním.

Např.: Dohoda s MK Psychology je platba každého setkání zvlášť. Setkání č. 1 se má konat 03.09., tj. peníze musí být na účet připsány nejpozději 02.09. ve 23:59. Jinak se klient nemůže setkání č. 1 zúčastnit.

5. ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ KURZU SE 100% DOCHÁZKOU

Podmínkou danou Úřadem práce je zasílání potvrzené docházky na Výcvik 1x za měsíc. Tato potvrzení jsou jedním ze základních faktorů pro konečné udělení dotace na vzdělávání. V případě nevyhnutelné absence se individuálně domluvíme na dalším postupu.

6. VYPLACENÍ KURZOVNÉHO ÚŘADEM PRÁCE

Po úspěšném ukončení Výcviku a získání rekvalifikace na pracovní pozici kouč se opět zkontaktujete s Úřadem práce, oznámíte konec Výcviku a předložíte potřebné dokumenty.

Při přerušení Výcviku či náhlém ukončení uprostřed běhu vzniká nárok na proplacení kurzovného pouze v poměrné částce vůči odchozeným a potvrzeným hodinám.

POVEZ II